บทเรียนแบบผสมผสานฯ
BL


                    บทเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning) และการเรียนในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face Learning) โดยมีขั้นตอนก่อนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนหลังการเรียนการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย ของการเรียนโดยนำระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ประกอบกับพื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการและส่งเสริมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section